Marijkes Pedicuresalon is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Inhoud

 • Privacybeleid
 • Contactgegevens
 • Persoonsgegevens die wij verwerken
 • Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens
 • Doel verwerking persoonsgegevens
 • Geautomatiseerde verwerking
 • Bewaartermijn persoonsgegevens
 • Delen van persoonsgegevens met derden
 • Cookies of vergelijkbare technieken
 • Gegevens inzien, aanpassen en of verwijderen
 • Beveiliging persoonsgegevens

1 Privacybeleid

Marijkes Pedicuresalon is een bedrijf voor het uitvoeren van pedicure diensten in Groningen en omstreken. Daarbij gebruikt Marijkes Pedicuresalon privacygevoelige informatie, ook wel persoonsgegevens genoemd. Marijkes Pedicuresalon vindt het belangrijk dat er zorgvuldig omgegaan wordt met uw persoonsgegevens. Deze gegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt door Marijkes Pedicuresalon. Dit betekent onder andere dat ik:

 • Vermeld voor welke doeleinden ik uw persoonsgegevens verwerk.
 • Het verzamelen van persoonsgegevens beperk tot de gegevens die nodig zijn voor het uitvoeren van de door mij geleverde diensten.
 • Alleen met uw toestemming uw gegevens verwerk wanneer uw toestemming vereist is.
 • Uw gegevens niet doorverkoop aan derden; tenzij dit benodigd is voor het uitvoeren van mijn diensten of wanneer ik hiertoe wettelijk verplicht ben.
 • U de mogelijkheid geef om op aanvraag uw persoonsgegevens in te laten zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen.

2 Contactgegevens

Wanneer u nog vragen heeft over deze privacyverklaring dan kunt u contact met mij opnemen via:

www.marijkespedicuresalon.nl of bel: 0611776689. Mailen kan ook naar: info@marijkespedicuresalon.nl

3 Persoonsgegevens die Marijkes Pedicuresalon verwerkt

Marijkes Pedicuresalon verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruikt maakt van mijn diensten en/of omdat u deze zelf aan mij verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • Emailadres
 • BSN (in sommige gevallen noodzakelijk voor vergoeding)
 • Uw gezondheid. Voorbeelden zijn: diabeet, reuma, allergieën etc.
 • Het noteren en opnemen van uw voetklachten (digitaal) voor het goed kunnen uitvoeren van de behandeling en verzorging van uw voeten. Maar ook voor eventueel collegiaal overleg of doorverwijzing naar een huisarts of andere (medische) discipline.
 • Het eventueel nemen van foto’s van uw voetproblemen. Zo kunnen wij samen zien of er vooruitgang in een behandeling zit. Dit materiaal kan ook gebruikt worden voor een eventueel collegiaal overleg of doorverwijzing naar een andere medische instelling.

4 Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die Marijkes Pedicuresalon verwerkt

Mijn website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online-activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neemt u dan contact op met mij via info@marijkespedicuresalon.nl.

5 Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerkt Marijkes Pedicuresalon persoonsgegevens

Marijkes Pedicuresalon verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Om goederen en diensten aan u te kunnen leveren en te factureren
 • Om afspraken in te kunnen plannen in de agenda.
 • Om afspraakbevestigingen en herinneringen te kunnen sturen.
 • Om nieuwsbrieven te kunnen sturen.

6 Geautomatiseerde besluitvorming

Marijkes Pedicuresalon neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hierom besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Marijkes Pedicuresalon) tussen zit.

7 Bewaartermijn persoonsgegevens

Marijkes Pedicuresalon bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

8 Delen van persoonsgegevens met derden

Marijkes Pedicuresalon verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend aan derden verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

9 Cookies of vergelijkbare technieken die Marijkes Pedicuresalon gebruikt

Marijkes Pedicuresalon gebruikt cookies of vergelijkbare technieken

10 Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Marijkes Pedicuresalon en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij mij een verzoek in kunt dienen om de persoonsgegevens die ik van u beschik in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar: info@marijkespedicuresalon.nl.

Ik reageer zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 4 weken, op uw verzoek. Marijkes Pedicuresalon wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

11 Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Marijkes Pedicuresalon neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via: info@marijkespedicuresalon.nl

 

Deze privacyverklaring is in werking getreden op 01 april 2018